Регистрация, преобразуване и прекратяване /ликвидация/ на търговски дружества /ООД, ЕООД, ЕАД, АД/ и еднолични търговци.
Регистрация, извършване на промени и прекратяване на сдружения с нестопанска цел и фондации.
Прехвърляния на дружествени дялове от търговски дружества.
Сделки с търговски предприятия.
Изготвяне на всякакви видове договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Защита по търговски дела.
Участие в преговори за подготовка и сключване на договори.
Изработване на правни проучвания на търговски предприятия и анализи по определен/и проблем/и.
Изготвяне и вписване на промени на търговски дружества в Търговския регистър

Showing all 6 results