Теми:

 • Работа с касов апарат;
 • Видове отчети;
 • Сторно;

Работа с касов апарат

*Включване на апарата: Задръжте бутона за включване, докато се появи индикация на екрана.

ВИДЕО:

*Режим на работа : С бутон М отиваме на режим “Регистрация”, въвеждаме парола: 1 и бутон CLK. На екрана ще се покаже 0.00

Плащане в брой:

ВИДЕО:       

Въвежда се сумата и след това се натиска бутон D+ (за първа група), проверява се сумата и се завършва с TL.
Пускане на бележка през 2, 3, 4… група:
Въвежда се сумата и след това се задържа ALT заедно с бутон D+ . На е екрана ще се покаже ( ДП №), натиснете номер 2 (за втора група) и бутон STL.Завършете касовата бележка с бутон TL.                                                       
*Може да сложите Отстъпка или Надбавка, преди да е натиснете бутон .  След като е натиснат бутон TL, изберете сума и натиснете (-+%)  за отстъка. За надбавка задръжте ALT и (-+%) , завършете операцията с бутон TL .
*Бутон VD – след  въведена сума и избран департамент ,с този бутон може да направите корекция, преди да е натиснат бутон TL.
*Копие на бележка – След приключване на касовата бележка, натиснете 99 и бутон TL . Ще се отпечата Дубликат на последната касова бележка.
*Бутон STL– При натрупване на повече от една продажби, можем да видим междинната сума.
*Бутон C – Изтрива съобщение за грешка от екрана, както и неправилно въвеждане на данни.
*Продажби с количество:
Пример: 2 → QTY→2.20 →D+TL
/Продажба на 2 броя (кг) на артикул с цена 2.20 лв в първи отдел/
Бутон STL – При натрупване на повече от една продажби можем да видим междинната сума
Бутон C – Изтрива съобщение за грешка от екрана, както и неправилно въвеждане на данни.
*Плащане с карта/ Наложен платеж:
Въвежда се сумата, след това се задържа бутон ALT и D+→ избираме Депт.№ потвърждаваме с бутон STL, след това натискаме ALT и TL или STL (за актуализирани апарати)  → избираме вида плащане № → STL.
Плащане с карта: 1
Плащане с наложен платеж : 2

ВИДЕО:

*Служебно въведени и изведени суми:
Служебно въведени и изведени суми се осъществява чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура в режим „Регистрация“.
►Служебно въвеждане на суми:
Въвеждаме сумата, натискаме бутон ALT (задържа се) и бутон (-+%)  
►Служебно изваждане на суми:
Въвеждаме сумата, натискаме бутон (-+%)
*Грешка: „24 преп.“: 
– Изчистете грешката с бутон C. Натиснете бутон M, отидете до режим: „Нулиранеи пуснете дневен отчет.


Пускане на отчети:

Дневен отчет: С бутон M отиваме на режим Нулиране” парола: 9999 и бутон CLK  – след това TL
Забележка: Ако апарата е актуализиран на екрана ще се покаже съобщение:
Ако натиснете STL ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише
в клен.
Ако натиснете C няма няма да се разпечата пълен дневен финансов
отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

ВИДЕО:

*Забележка: При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ 3 CLK / или за всички- CLK . При отчет по артикули, можете да пуснете, за всички – PLU или по наличности – STL , VD – периодичен отчет, Oтчет по департаменти – D+.
*Периодичен отчет по департаменти: Трябва да e пуснат Z отчет.
Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:
1 – ALT – STL OT ДАТА
Въведете начална дата – 1 2 0 6 2 0, QТY, ДО ДАТА
Въведете крайна дата – 1 2 0 6 2 0, VD
Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата
цена.
Междинен отчет: С бутон М отиваме на режим ”Четене парола: 9999 и бутон CLK – след това TL
Месечен отчет и  годишен: С бутон Mрежим Фиск. Памет” парола: 9999 и бутон CLK.
От клавиатурата въвеждаме 31 и бутон STL, следва първа дата от месеца, бутон QTY, крайна дата от месеца. Завършваме операцията с бутон VD
Забележка: Дата се въвежда във вид: ден, месец, година.
Пример: Месечен отчет: 31 – STL – 010421 – QTY –  300421 – VD  
Пример: Годишен отчет: 31 – STL – 010121 – QTY –  311221 – VD

ВИДЕО:


Други операции:

*Сторно
За да направим сторно ни е необходимо оригиналната касова бележка, която искате да сторнирате и касовия апарат.
1. С бутон М отиваме в режим: Регистрация“ парола: 9999, натискаме бутон CLK  на екрана ще изпиш 0.00 
2. Въведете кода на вида сторно ( има три вида сторно ):        
код: 91 е сторно рекламация;
код: 92 е сторно операторска грешка;
код: 93 е сторно намаляване на данъчна основа;
Въведете кода на вида сторно ( 91 или 92 или 93 )натискате бутон ALT ( задържа се) и заедно с него натискате бутон VD .
3.След това трябва да ви изпише: Док. №123  ( този номер на касовата бележка се намира под „Заповядайте пак!“, отлявата страна). Той се състои от 7 цифри ( пример: 0000111), завършете с натискате на бутон STL.
4. На екрана това ще Ви се покаже „Дата и Час“ ( пример: 01/04/19 14:10:00 ) в този момент въвеждате първо датата и след това часа от вашия касов бон, които се намира срещу Док. №123 ( не се натискат точки или запетаи ). Потвърдете с бутон TL.
5. На екрана ще Ви се покаже ФП ( това е номера на вашата фискална памет, която се намира най – долу на касовата бележка, и се състои от 8 символа – започва с 36 ( пример: 36010203 ). След въвеждане на вашия номер натискате STL.
6.На дисплея ще Ви изпише „Сторно сума“ 0.00, трябва да въведете сумата,  която искате да сторнирате. Изберете групата, от която е пусната касовата бележа  –  с бутон D+ (за първа група) или ALT(задържа се) и D+→ № група→ STL (за друга група) и след това завършете с  бутон TL .                   
 Забележка: Сторно бележката и оригиналната бележка се прибират в касовата книга за определения ден.Ако се прави сторно рекламация трябва в касовата наличност на апарата да има по-голяма сума от тази, която се сторнира.
Пример: ако бележката за рекламация е на стойност 50 лева, а в касовия апарат има пуснати касови бележки за 30 лева, няма да е възможна тази операция и ще ви изпише някоя от следните грешки:  ГРЕШКА, ЗАБРАНЕНА ОПЕРАЦИЯ, ГРЕШНА СТОЙНОСТ.
В този случай трябва да вкарате служебно пари, така че наличността в касовия апарат трябва да е по – голяма от бележката, която желаете да сторнирате.
Сторно бележката не е нужно да се прави на същия ден.Може да се направи на края на месеца.

ВИДЕО:

*Копия на касови бележки за определен период – Печат Клен:
С бутон М отиваме в режим: Четене и въвеждаме парола: 9999  и бутон CLK. 
След това се натиска бутон ALT  (задържа се ) след това се натиска бутон TL в този момент на дисплея трябва да изпише Печат Клен.
Въведете код на вида печат и потвърдете с STL .
Код: 1 – печат на дадена бележка по номер;
Код 2 – печат на бележки по дневен отчет;
Код 3 – печат на бележки по дата;
В този момент на дисплея ще се изпише: БОН, ОТЧЕТ, ОТ ДАТА. Въвеждате период, от който искате да извадите копия на касовите бележки (пример: 010419) датата се въвежда без запетаи или точки! След като сте въвели желаната дата натиснете бутон QTY и ще Ви изпише: БОН, ОТЧЕТ, ДО ДАТА. Въвеждате крайна дата, на която искате на извадите вашите копия (пример: 020419), завършете операцията с бутон VD.
Ще отнеме няколко секунди преди да започне да изкарва вашите копия.   

*Рестартиране на касов апарат:
– Натискате бутона ALT ( задържа се ), след това бутона STL( задържа се ), после натискате бутона TL и също го задържате. При натискането на бутоните не отпускате миналия! И трите бутона трябва да се натиснат и задържат едновременно и да са в тази последователност.След като сте ги натиснали и 3-те бутона ги задържате за 10 секунди и апарата ще се изключи.Оставете апарата изключен за още 10 секунди и после го включете. Ако апарата не се изключи при натискането и задържането на бутоните означава, че не сте натиснали бутоните в тази последователност.
*Дата/час
– Tази операция се извършва само след пускането на дневен отчет! Пример: сутринта преди да сте пуснали касова бон и апарата е нулиран на предишния ден с дневен очет.
Отиваме с бутон M на режим: Програмиране, въвежда се парола 9999 и бутон CLK.
На екрана ще ви изпише Прог. след това се натиска бутон ALT ( задържа се) и след това натискате бутон QTY . Ще ви изпише ДАТА и ЧАС ( пример: 12-04-2019 12:12:00) след като въведете правилния час или дата потвърждавате с бутона STL. Проверете дали операцията дали е запазена като си пуснете касов бон с 0,00 лева.

Във видеото ще видите инструкции за:

 • Начин на включване/изключване
 • Вид режим на работа
 • Режим за продажби
 • Продажба по департаменти
 • Продажба чрез карта
 • Сторно 
 • Дневен отчет 
 • Месечен отчет