0.00 лв.

Microinvest ТРЗ и ЛС представлява система за поддържане на база данни за личния състав на дадено предприятие (фирма), даваща възможност автоматично да се начисляват заплатите на персонала.

Описание

Microinvest ТРЗ и ЛС притежава следните функционални възможности:

 • Поддържане на лични картони с данни за работниците и служителите;
 • Начисляване на заплати по стандартно зададени алгоритми;
 • Възможност за задаване на потребителски показатели (начисления, удръжки и др.) и схеми за тяхното изчисляване;
 • Обработка на болнични и отпуски;
 • Извеждане на фишове, стандартни ведомости и рекапитулации;
 • Възможност за модификация на фишовете и създаване на потребителски справки, ведомости и рекапитулации;
 • Експорт на дискети на декларациите за осигурените лица във формата на НОИ;
 • Експорт на всички документи и справки в MS MS Word, MS MS Excel или друг текстов редактор;
 • Автоматично преизчисляване на дължимия данък на годишна база и извеждане на Служебна бележка;
 • Разпечатка на предварително съставени трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, касаещи личния състав на фирмата.

Програмата притежава удобен механизъм за генериране на потребителски справки с информация за минали месеци и периоди и възможност за записване на шаблона на справките за многократно използване.
Microinvest ТРЗ и ЛС работи с всички принтери, инсталирани под Windows.

Програмата поддържа система за защита с пароли. Основни предимства на програмата са:

 • Лесна, подредена и удобна за работа;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Много, много, много справки…

В продукта са заложени и основните бланки на трудови договори и служебни бележки.