Данъчните ще имат достъп до данните за действителните собственици на фирмите, както и за всички сделки за над 30 хил. лв., които се сключват от банки, лизингови дружества, нотариуси, застрахователни и пенсионни дружества, брокери на имоти, търговци на едро и редица други компании. Това предвиждат промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети от парламента на първо четене. В момента като мярка срещу изпирането на пари банките и останалите посочени по-горе дружества трябва да идентифицират своите клиенти като установяват кой е действителният собственик на фирмите. С промените в ДОПК достъп до тази информация ще имат и служителите на НАП. Като целта е по-ефективно да разкриват и предотвратяват укриването на данъци.

Наред с по-големите права на служителите на НАП се правят и редица облекчения за хората и бизнеса. Например вече няма да е необходимо да се взима удостоверение за наличие или липса на задължения към хазната. А всички компетентни органи в страната ще получават тази информация по електронен път от НАП, Агенция „Митници“ и общините. Така и при годишните технически прегледи на колите няма да се изисква бележка от общината за платен данък за автомобила. Като общините, които все още не могат да дават електронна справка за наличието на задължения към тях, имат срок до 31 декември 2018 г., в който могат да дават хартиени бележки.

Друга съществена промяна е, че годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността няма да подават фирми, които не са осъществявали дейност. По данни на НСИ през 2016 г. 188 751 фирми са подали декларация за неактивност. С промените собствениците им няма да се налага да съставят отчети и да плащат държавни такси.
Новите фирми пък ще може да заявят желание за доброволна регистрация по ДДС и при подаване на документи за първоначална регистрация в Агенцията по вписванията. Така ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Предвижда се услугата да се предоставя и по електронен път.

Наред с това регистрацията по ДДС ще може да се прави и от адвокат, който е изрично упълномощен за целта, но няма да е необходима нотариална заверка на пълномощното. Отпада и изискването към датата на регистрация по ДДС фирмата да изготвя опис на активите си.

С гласуваните промени отпада и задължението преди заличаване на едноличен търговец от Търговския регистър да бъде уведомена НАП. Причината за това е, че физическото лице отговаря неограничено с имуществото си за задълженията си като едноличен търговец. Така дори едноличният търговец да бъде заличен, НАП пак ще може да събере всички дължими налози.

Източник: standartnews.com