*Включване на апарата: Задръжте бутона за включване, докато се появи индикация на екрана.

*Режим на работа: От главното меню със стрелките на клавиатурата избираме „Регистрация” и потвърждаваме с OK. Парола: 1 и бутон ОК, на екрана ще се покаже 0.00
*Плащане в брой:
Въвежда се сумата и след това се натиска бутон 01 (за първа група), проверява се сумата и след това се натиска TL.
* Може да сложите Отстъпка или Надбавка, преди да е натиснете бутон TL.  След като е натиснат бутон 01 , изберете сума и натиснете % за отстъка. За надбавка задръжте ALT и %,  завършете операцията с бутон TL.
*Бутон VD – след  въведена сума и избран департамент ,с този бутон може да направите корекция, преди да е натиснат бутон 99.
*Копие на бележка – След приключване на касовата бележка, натиснете 99 и бутон TL . Ще се отпечата Дубликат на последната касова бележка.
*Бутон STL – При натрупване на повече от една продажби, можем да видим междинната сума.
*Бутон C – Изтрива съобщение за грешка от екрана, както и неправилно въвеждане на данни.
* Бутон BACK – връща в главното меню.

*Продажби с количество:
Пример: 2 → QTY→2.20 →01TL
/Продажба на 2 броя (кг) на артикул с цена 2.20 лв в първи отдел/
*Плащане с наложен платеж/карта:
Въвежда се сумата, след това се натиска бутон 01 или др.отдел, проверява се сумата и се натиска бутон PY. Избираме плащане: НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ и OK.
*Служебно въведени и изведени :
Служебно въведени и изведени суми се осъществява чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура в режим “Регистрация.
►Служебно въвеждане на суми:
Въвеждаме сумата, натискаме бутон ALT (задържаме) и бутон  %.
►Служебно изваждане на суми:
Въвеждаме сумата, натискаме бутон  %.

*Видове отчети:

Дневен отчет:
1. От главното меню със стрелките на клавиатурата избираме „Нулиране” и потвърждаваме с OK.
2. Парола: 9999 и бутон ОК, на екрана ще се покаже „НУЛИРАНЕ“.
Натиснете бутон ТL, aко апарата е актуализиран на екрана ще се покаже съобщение:
– Ако натиснете STL ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише
в клен.
– Ако натиснете C няма няма да се разпечата пълен дневен финансов
отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

Oтчет по оператори – може да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ 3 CLK / или за всички- CLK .
Oтчет по артикули – можете да пуснете, за всички – PLU или по наличности – STL , 
Периодичен отчет – VD
Oтчет по департаменти – D+
*Периодичен отчет по департаменти: Трябва да e пуснат Z отчет.
Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:
1 – ALT – STL OT ДАТА
Въведете начална дата – 1 2 0 6 2 0, QТY, ДО ДАТА
Въведете крайна дата – 1 2 0 6 2 0, VD
Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата
цена.

Междинен отчет:
1. От главното меню със стрелките на клавиатурата избираме „Четене” и потвърждаваме с OK.
2. Парола: 9999 и бутон ОК, на екрана ще се покаже „Четене“.
3. Натиснете бутон ТL.

Месечен отчет и  годишен:
От главното меню със стрелките на клавиатурата избираме „Фискална памет” и потвърждаваме с OК.
Парола: 9999 и бутон ОК, на екрана ще се покаже „Фискална памет“.
1. От клавиатурата въвеждаме 31 и бутон STL.
3. Въвеждаме първа дата на месеца, бутон QTY.
4. Въвеждаме крайна дата на месеца , бутон VD.
Забележка: Дата се въвежда във вид ден, месец, година:
Пример – Месечен отчет: 31 – STL – 010317 -QTY – 310317 – VD
Пример – Годишен отчет: 31 – STL – 010317 -QTY – 310317 – VD

*Сторно


За да направим сторно ни е необходимо оригиналната касова бележка, която искате да сторнирате и касовия апарат.
1. От главното меню със стрелките на клавиатурата избираме „Регистрация” и потвърждаваме с OK.
Парола: 9999 и бутон ОК, на екрана ще се покаже 0.00
2. Въведете кода на вида сторно ( има три вида сторно ):        
код: 91 е сторно рекламация;
код: 92 е сторно операторска грешка;
код: 93 е сторно намаляване на данъчна основа;
Въведете кода на вида сторно ( 91 или 92 или 93 )натискате бутон ALT ( задържа се) и заедно с него натискате бутон VD .
3.След това трябва да ви изпише Док. №123  ( този номер на касовата бележка се намира под „Заповядайте пак!“, отлявата страна). Той се състои от 7 цифри ( пример: 0000111), завършете с натискате на бутон STL.
4. На екрана това ще Ви се покаже „Дата и Час“ ( пример: 01/04/19 14:10:00 ) в този момент въвеждате първо датата и след това часа на вашия касов бон, които се намират срещу Док. №123 ( не се натискат точки или запетаи ). Потвърдете с бутон ОК.
5. На екрана ще Ви се покаже ФП ( това е номера на вашата фискална памет, която се намира най – долу на касовата бележка, и се състои от 8 символа – започва с 36 ( пример: 36010203 ). След въвеждане на вашия номер натискате STL.
6.На дисплея ще Ви изпише „Сторно сума“ 0.00, трябва да въведете сумата,  която искате да сторнирате. Изберете групата, от която е пусната касовата бележа  –  с бутон 01 (за първа група) или 02, 03, 04 (за друга група) и след това завършете с  бутон TL.
 Забележка: Сторно бележката и оригиналната бележка се прибират в касовата книга за определения ден.Ако се прави сторно рекламация трябва в касовата наличност на апарата да има по-голяма сума от тази, която се сторнира.
Пример:
Бележката за рекламация е на стойност 50 лева, а в касовия апарат има пуснати касови бележки за 30 лева, няма да е възможна тази операция и ще Ви изпише някоя от следните грешки:  ГРЕШКА, ЗАБРАНЕНА ОПЕРАЦИЯ, ГРЕШНА СТОЙНОСТ.
В този случай трябва да вкарате служебно пари, така че наличността в касовия апарат трябва да е по – голяма от бележката, която желаете да сторнирате.
Сторно бележката не е нужно да се прави на същия ден.Може да се направи на края на месеца.