Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи, съобразно изискванията на българското законодателство

Категория:

Описание

Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи, съобразно изискванията на българското законодателство

 Обработка на данните със счетоводен продукт

 Водене на складови наличности

 Съставяне на амортизационен план и изчисляване на амортизации

 Изготвяне и подаване към данъчните органи на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и справка-декларация по ЗДДС

 Изготвяне и подаване на VIES и интрастат декларации

 Обработка на отчетите от касовата книга и извлеченията от банковата сметка на клиента

 Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет

 Изготвяне на платежни нареждания за задълженията към бюджета

 Изготвяне на справки по искане на клиента